REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SUPERGA 

 

Informacje o przedsiębiorcy:

Sklep internetowy działający pod adresem: www.superga.pl jest prowadzony przez:

 

LUXURY DISTRIBUTION Sp. z o.o.
ul. Łopuszańska 84
02-232 Warszawa
NIP: 5223098300
REGON: 367917659

 

Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000690607

 

Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Superga oraz jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.2 Warunkiem korzystania ze sklepu internetowego Superga jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptacja.

1.3 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego Superga oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

1.4 Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

1.5 Wszystkie produkty oferowane w sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

 

Zasady korzystania ze sklepu internetowego

2.1 Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego wraz z Regulaminem Sklepu oraz odpowiednimi zgodami na przetwarzanie danych osobowych. Formularz dostępny jest na jednej ze stron sklepu internetowego.

2.2 Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Luxury Distribution Sp. z o.o.

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

2.3. Luxury Distribution Sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu.

2.4 Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Luxury Distribution Sp. z o.o.

 2.5 W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 

 

Procedura zawarcia umowy

3.1 W celu zawarcia umowy sprzedaży należy złożyć zamówienie za pośrednictwem strony internetowej sklepu Superga, dokonać wyboru modelu, koloru oraz rozmiaru a następnie dodania go do koszyka, podejmując przy tym kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

3.2 W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kup” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

3.3 Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Luxury Distribution Sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności.

3.4 Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on na stronie Sklepu oraz drogą mailową komunikat zawierający informacje dotyczące pozycji w zamówieniu, ilości produktów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta. Komunikat stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta.

3.5 Sklep przesyła potwierdzenie przyjęcia lub odmowę przyjęcia oferty Klienta złożonej drogą elektroniczną lub telefonicznie lub odmowę przyjęcia oferty Klienta, na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.

3.6 Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

3.7 Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy: dane teleadresowe Kupującego są na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę towaru, transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych PayU lub PayPal.

 

 

Ceny i metody płatności

4.1 Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

4.2 Płatności można dokonać kartą kredytową/płatniczą VISA, MasterCard lub e-przelewem za pośredctwem serwisu PayU oraz PayPal. (czy na pewno?)

 

 

Dostawa

5.1 Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2 Klient ma do wyboru następujące formy dostawy:

a) kurier GLS, koszt dostawy: 0 zł.

5.3 Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.4 Przesyłki wysyłane są w dni robocze w godzinach od 10 do 18 w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania należności.

5.5 W wyjątkowych sytuacjach przesyłka może się opóźnić, o czym klient zostanie poinformowany. Klient ma wówczas możliwość rezygnacji z zamówienia.

5.6 Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych, a w żadnym razie nie przekroczy 20 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży.

 

Zwrot

6.1 Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres :

LUXURY DISTRIBUTION Sp. z o.o. (SUPERGA)
ul. Łopuszańska 84
02-232 Warszawa 

6.2 Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

6.3 Przedmiot zwrotu powinien być oryginalnie zapakowany, powinien posiadać wszystkie metki i nie ma prawa nosić żadnych śladów użytkowania.

6.4 Towar odsyłany jest na koszt kupującego, nie odbieramy przesyłek wysłanych do nas za pobraniem.

 

 

Reklamacje

7.1 Luxury Distribution Sp. z o.o jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

7.2 Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres shop@superga.pl . Luxury Distribution Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

7.3 Luxury Distribution Sp. z o.o nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

 

 

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

8.1 Luxury Distribution Sp. z o.o podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

8.2 Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Luxury Distribution Sp. z o.o o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

8.3 Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Luxury Distribution Sp. z o.o, ul. Łopuszańska 8402-232 Warszawa lub mailowo shop@superga.pl

8.4 W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

8.5 Luxury Distribution Sp. z o.o zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

 

 

Postanowienia końcowe

9.1 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Luxury Distribution Sp. z o.o, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

9..2 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych Luxury Distribution Sp. z o.o a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu.

9.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.